???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - JOBS.GOVERNMENT.BGІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порталът е разработен по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0004.

2. С Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се определят правилата относно Портала за работа в държавната администрация.

3. Администрацията на Министерския съвет поддържа Портала за работа в държавната администрация.

4. Порталът за работа в държавната администрация има за цел да публикува информация относно възможности за работа, мобилност и стаж в структурите на държавната администрация.

5. Предоставянето на информация и услуги чрез този портал е безплатно.

6. Публикуваната на портала информация е достъпна както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители.

7. Нерегистрираните потребители могат да разглеждат публикуваните документи, материали и информация в портала.

8. Само регистрирани потребители могат да кандидатстват за

 • конкурсите за постъпване на държавна служба, които изискват явяване на централизирания тест съгласно Наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • стипендиантската програма в държавната администрация.

9. Само регистрирани кандидати могат да бъдат допуснати за явяване на:

 • централизирания тест съгласно Наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • теста за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба;
 • теста за определяне нивото на общата компетентност и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности.

10. Само регистрираните потребители, които са декларирали, че са съгласни техните данни да се ползват от служителите от звената по управление на човешките ресурси в административните структури при търсене на кандидати за свободни позиции могат да получават информация и предложения за наличие на подходящи позиции.

11. Регистрацията на потребители в портала се осъществява както следва:

11.1. Потребителят попълва регистрационната форма: имейл, парола и имена.

11.2.Въведеният при регистрация имейл се използва за потребителско име за следващ достъп. С един имейл адрес е възможна само една регистрация. Ако вече е направена регистрация на Портала, не трябва да се прави повторен опит за регистрация със същия имейл.

11.3. На посочения в регистрацията имейл потребителят получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.

11.4. При първоначално влизане, през линка за активиране, потребителят следва да попълни подсекция „Данни за кандидата“, след което ще получи персонален идентификационен номер (ПИН), който се използва от служителите на звената по управление на човешките ресурси в административните структури при изпълнение на определени дейности относно кандидатите, и който се използва като идентификатор при явяване на тест. От този момент потребителят се счита за регистриран.

11.5. За достъп до профила на потребителя се използват имейла и паролата, въведени при регистрацията.

12.   Всички документи, материали, текстове, изображения и друга информация, генерирани от администратора на Портала за студентски стажове в държавната администрация и/или намиращи се в портала са собственост на портала и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

13.   Порталът за студентски стажове в държавната администрация не носи отговорност за съдържанието на документи, текстове, изображения и друга информация, генерирани от негови потребители. Администраторът на портала си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

14.   Разрешава се използване на съдържанието или част от него, публикувано в портала, в обема и вида на съответния раздел на портала, при условие, че това не причинява вреди за портала, при ясно текстово обозначаване на името на портала и посочване на линк към конкретното съдържание от него.

15.   Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на Портала за студентски стажове в държавната администрация, причиняващи вреди и различни от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

16.   Приемайки настоящите условия, потребителят се съгласява, че предоставените от него данни и информация могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстването по т.8, явяването по т.9 и получаването на информация по т.10.

17.   Приемайки настоящите Условия за ползване, потребителят има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите, публикувани в портала и социалните мрежи единствено за лично използване.

18.   Приемайки настоящите Условия за ползване, потребителя има право да задава въпроси и да получава информация.

19.   Потребителят няма право, използвайки Портала и страницата на портала в социалните мрежи:

 • да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите, публикувани на портала по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права;
 • да публикува материали, които са с дискриминационен характер или с които се нарушават права на трети лица;
 • да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
 • да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
 • да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност;
 •  да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
 • да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация;
 • да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на портала и страницата му;
 • да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг потребител с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
 • да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
 • да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг потребител, група или мрежа, в това число не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
 • да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
 • да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на портала.

20.   Потребителят е единственият отговорен за своята парола за достъп, както и за последиците от предоставянето й на трети лица.

21.   Потребителят няма право да регистрира повече от един свой профил в портала.

22.   Потребителят има право да променя или поправя попълнената от него лична информация по всяко време от своя профил.

23.   Потребителят носи отговорност за извършване на всички действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

24.   Потребителят има право по всяко време чрез подаване на заявление да поиска изрично от администратора да заличи предоставените от него лични данни и да преустанови тяхната обработка/ползване. Заличените данни не могат да бъдат възстановени.

25.   Потребителят има право по всяко време чрез подаване на заявление да поиска изрично от администратора да му предостави копие от съхраняваните данни.

26.   Администраторът на портала има право, след предварително уведомление, да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.

27.   Администраторът на портала се съгласява да не предоставя информацията, станала му достъпна в рамките на предоставяните услуги чрез този портал на трети страни, с изключение на случаите, когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на потребителя.

28.   Информацията и данните, предоставени от регистриран потребител са поверителни. Те са достъпни само за определени със заповед лица в съответните структури и звена на държавната администрация.

29.   Администраторът на настоящия портал и страницата на портала в социалните мрежи, съхранява история за всички действия, които потребителите извършват в системата. Администраторът си запазва правото да променя действията по съхраняване (пазенето) на историята.

30.   Администраторът на настоящия портал и страницата на портала в социалните мрежи, се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои потребители.

31.   Администраторът на портала се задължава да не разкрива информация и/или лични данни относно индивидуални посещения на потребителите в страницата, освен ако това не се изисква от закона или от съответните власти.

32.   Ако администраторът реши да направи промени във връзка с политиката за поверителност на информацията и данните, той задължително ще публикува промените на портала, така че потребителите да бъдат запознати с тях.

 

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ

А. ОТГОВОРНОСТИ НА АДМИНИСТРАТОРА

33.   Администраторът на настоящия портал е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на закона и на подзаконовите актове за неговото прилагане.

34.   Администраторът на портала не може и не потвърждава, че всеки потребител е този, за когото се представя. Той не може и не се замесва в отношенията между потребители и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече потребители, администраторът (и определените със заповед лица в съответните структури на държавната администрация) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.

35.   Администраторът по правило не контролира информацията, предоставена от потребители на разположение в портала. При съобщение от страна на потребител за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, администраторът може да провери тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани информацията. Администраторът не е задължен и не носи отговорност към потребителите за изпълнение или неизпълнение на такива действия. Администраторът има право да отстрани потребители и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Условия или законите, както и има право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.

36.   Администраторът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от настоящия портал. При никакви обстоятелства администраторът не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на потребителя от получена или неполучена информация чрез този портал. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез този портал.

37.   Администраторът на настоящия портал не гарантира, че страницата ще бъде достъпна непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дава гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването й, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите от административните структури, както и друга информация, предоставена от потребителите в портала.

38.   Администраторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп.

39.   Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

 

Б. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

40.   С приемането на настоящите условия потребителите декларират своето съгласие, техните данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите по т. 8, 9 и 10.

41.   С приемане на настоящите условия потребителят декларира, че се е запознал с мерките за защита на личните данни в администрацията на Министерския съвет.

42.   Всеки потребител е длъжен да актуализира информацията и данните си в своя профил, така че да не въвежда в заблуждение представителите на административните структури.

43.   Един и същ потребител не може да има повече от един профил/една регистрация в портала. Всеки опит за създаване на повече от един профил на един и същ потребител ще бъде санкциониран. Администраторът може да изтрие допълнителния профил.

44.   При проблеми със съществуващ профил потребителят незабавно следва да се свърже с администратора на портала и да потърси съдействие.

45.   С приемането на настоящите условия потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от администратора на този портал за незаконно или обидно поведение на други посетители или трети лица и в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

 

Приемането на настоящите Условия е задължително за използване на услугите, предоставяни чрез портала.

С регистрацията си в портала, Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Условия за цялото време на ползване на портала. 

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран