???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Калкулатор заплата

Длъжност:
Години, професионален опит:
Минимален размер на заплата:
Максимален размер на заплата:
Инструкции

Настоящият калкулатор за заплата е изготвен в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

В КДА са определени: наименованията на длъжностите в администрацията; разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива; минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията; минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители; минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността; видът на правоотношението, по което се заема длъжността.

- В НПКДА е дадена дефиниция за минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността е дадена в НПКДА, който включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Професионален опит се доказва с официални документи за: трудов стаж; служебен стаж; осигурителен стаж; извършване на дейност в чужбина.

- С НЗСДА се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. Брутната заплата на служителите в администрацията се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Основната месечна заплата се определя по нива и степени, като се отчитат нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в КДА. Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва четири степени (диапазони в рамките на съответното ниво на заплащане) с определен минимален и максимален размер. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата съгласно НЗСДА.

- Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва: при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

- Калкулаторът може да послужи на кандидатите за работа и мобилност в държавната администрация като ориентир за диапазона, в който може да бъде определена основната заплата за съответната длъжност. При използването на калкулатора в полето „Длъжност“ следва да изберете от падащото меню наименованието на длъжността, за която кандидатствате, съгласно КДА. В полето „години професионален опит“ следва да попълните броят на годините професионален опит, които притежавате в съответствие с дефиницията в НПКДА.

Моля да имате предвид, че съгласно нормативната уредба размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, съобразно Вътрешните правила за работната заплата в конкретната административна структура.

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран