???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Материали за самоподготовка

Разширено търсене
Публикации: 13
Законът за държавния служител урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.
Публикувано: 06.08.2019
Кодексът урежда: издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите; производството за обезщетение за вреди от незаконни актове,[...]
Публикувано: 06.08.2019
Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.
Публикувано: 06.08.2019
Законът цели да усъвършенствува подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове.
Публикувано: 06.08.2019
Законът урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.
Публикувано: 06.08.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран