???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Заявка за регистрация на администратор

Инструкции
Настоящата заявка за регистрация се попълва от лицата съгласно издадената заповед от органа на власт на основание Постановление № 304 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация (ПМС № 304 от 2009 г.). Към заявката се прикача заповедта за упълномощаване, която следва да отговоря на изискванията на ПМС № 304 от 2009 г.. В случай, че едно и също лице е упълномощено за достъп до различните модули на портала с повече от една заповед, към заявката се прилагат всички заповеди. Вашата регистрация ще бъде активирана след преглед на данните и прикачените документи от страна на администраторите на портала. Паролата трябва да съдържа поне 8 символа, може да съдържа букви, цифри и някои от символите +_-@$&* без празни интервали !
Прикачване
Име на файла

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран