???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Заявка за регистрация на администратор

Инструкции
Настоящата заявка за регистрация се попълва от лицата съгласно издадената заповед от органа на власт за упълномощаване на служители, които отговарят за вписване и обработка на информация по отношение на: централизирания етап на конкурсите за постъпване на държавна служба; обявите за преминаване и временно преместване в друга администрация (постоянна и временна мобилност); стипендиантската програма в държавната администрация. Към заявката се прикача заповедта за упълномощаване. В случай, че едно и също лице е упълномощено за достъп до различните модули на портала с повече от една заповед, към заявката се прилагат всички заповеди. Вашата регистрация ще бъде активирана след преглед на данните и прикачените документи от страна на администраторите на портала. Паролата трябва да съдържа поне 8 символа, може да съдържа букви, цифри и някои от символите +_-@$&* без празни интервали !
Прикачване
Име на файла

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран