???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Стипендиантска програма

Стипендиантската програма е регламентирана в Закона за държавния служител и в Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, като има за цел да привлича бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за осъществяване на дейността на съответната административна структура. Чрез програмата се дава възможност на държавната администрация да подбере бъдещите си служители още преди завършване на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време на привлечените по този начин студенти ще бъде предоставена възможност да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си и преминаването на етап на конкурса за държавната администрация. В срок до 30 септември на всяка календарна година Министерският съвет приема Решение по отношение на списъка на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през съответната година. За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс по някоя от специалностите, включени в списъка, ежегодно приеман от Министерския съвет.

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран