???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Нормативна уредба в областта на държавната служба

Разширено търсене
Публикации: 10
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.
Публикувано: 22.06.2020
Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.
Публикувано: 22.06.2020
С наредбата се определят организацията и провеждането на студентските стажове в централните, областните и общинските администрации.
Публикувано: 22.06.2020
С наредбата се уреждат: условията и редът за определяне от Министерския съвет на специалности, за които в администрациите има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии в държавната администрация; условията за предоставяне на стипендии; процедурата на подбор на кандидатите (..[...]
Публикувано: 22.06.2020
Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.
Публикувано: 22.06.2020
Конституцията е върховният и основен закон на Република България.
Публикувано: 22.06.2020

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран