???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Секретар на община с население до 50 000 души и на район

Основни данни за обявата
Място и срок за подаване на документи
Приложени документи
Административна структура:
Звено:
Област:
Община:
Населено място:
Длъжност:
Професионално направление:
Длъжностно ниво:
Тип мобилност:
Мин. образователна степен:
Мин. професионален опит:
Ранг:
Мин. размер на осн. заплата:
Брой места:
Специфични изисквания за длъжността, които са предвидени в специални нормативни актове:
- минимална степен на завършено образование: висше, ОКС „магистър“, съгласно КОВОПН, област на висшето образование– 5. технически науки, професионално направление- 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, - наличие на 4 години стаж и проф. опит или придобит ранг III младши; - действащо служебно правоотношение (СПО) на пълен работен ден, възникнало въз основа на конкурс, с изтекъл срок за изпитване по чл. 12 ЗДСл, а при СПО на основание чл. 15 ЗДСл- само ако кандидатите отговарят на ал. 3 на същия текст. Длъжността може да изисква наличие на Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“ съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Проучването и издаването на Разрешението за ДКИ се осъществява след възникване на служебното правоотношение.
Допълнителни изисквания (не служат за отстраняване на кандидати):
Начин за провеждане на подбора:
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика
Административното ръководство на администрацията на Района се осъществява от секретар на района, който координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
Място и срок за подаване на документи
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Административно звено:
Дата на публикуване:
Срок за подаване на документи:
Електронна поща за подаване на документи:
Изисквани документи:
- заявление до Кмета на Район „Лозенец“, следващо образеца на приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 ЗДСл, като навсякъде „конкурс“ се заменя с „подбор при мобилност“ - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит, - копия от документи, удостоверяващи наличието на служебно правоотношение, респективно- ранг. За назначените по заместване държавни служители- доказателства (служебни бележки, удостоверения, копия от служебни книжки и др.) за изтекъл срок за изпитване и наличие на годишна оценка от последното оценяване (по НУРОИСДА), според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава. - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Лице за контакт
Имена:
Телефон:
Ел. поща:
Приложени документи
Име на файла
zapoved_sekretar_podbor_81a_ZDsl.pdf
zayavlenie_podbor_mobilnost_81a_Zdsl.pdf
Примерна Декларация чл. 17; ал.3; т 1.doc
dlyjnostna_harakteristika_sekretar_rayon (2).pdf

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран